تصور کن می توانستی با همسرت طوری ارتباط برقرار کنی که در هر برخورد شیفته تو شود و همچنین می توانستی چنان تاثیری روی او بگذاری که خواسته هایت را با میل شدیدی بدون کوچکترین درنگی همان لحظه انجام دهد. آنگاه این دنیایی که در آن زندگی می کنی چقدر می توانست جذاب تر و شیرین تر شود؟